Statut


STATUT
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 11
im. Misia Uszatka
w Krakowie


Kraków 2017
Rozdział 1 Nazwa i rodzaj przedszkola
§ 1
1. Nazwa przedszkola brzmi:
Samorządowe Przedszkole Nr 11 im. „Misia Uszatka” w Krakowie.

2. Adres przedszkola, telefon:
30 – 715 Kraków, ul. Saska 11
tel. 12 656 - 02 - 17
3. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: Samorządowe Przedszkole Nr 11; im. „Misia Uszatka”.
4. Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi:
Samorządowe Przedszkole Nr 11 im. „Misia Uszatka” w Krakowie, ul. Saska 11.
5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Kraków, mająca siedzibę Plac Wszystkich Świętych 3-4; 31-004 Kraków.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.
7. Samorządowe Przedszkole Nr 11 im. „Misia Uszatka” w Krakowie jest przedszkolem publicznym:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie
a) bezpłatne nauczanie zapewnione jest w godzinach od 8.00 do 13.00;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
8. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
2) placu zabaw;
3) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni;
4) posiłków.

§ 2
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole Nr 11 w Krakowie;
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 11; im. Misia Uszatka w Krakowie;
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych Samorządowym Przedszkolu nr 11; im. Misia Uszatka w Krakowie;
4) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 11 w Krakowie;
5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
6) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć nauczycieli Samorządowego Przedszkola nr 11, im. Misia Uszatka w Krakowie
7) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przedstawicieli poszczególnych grup wybranych do reprezentowania ogółu rodziców, prawnych opiekunów Samorządowego Przedszkola nr 11 w Krakowie
8) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinno posiadać dziecko po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne przedszkola, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;
9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków;
10) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Rozdział 2 Cele i zadania Przedszkola
§ 3
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Do zadań przedszkola w szczególności należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

§ 4
1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.
8. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
10. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
11. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
12. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane;
3) współpraca z:
a) rodzicami dzieci;
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
d) innymi przedszkolami;
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
13. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
6) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
8) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem.
14. Nauczyciele udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
15. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
16. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane:
1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz;
2) indywidualnie z dzieckiem.
17. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
18. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej regulują odrębne przepisy.
§ 5
1. Przedszkole realizuje zadania związane ze wspomaganiem indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
1) organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, aktywnego działania i eksperymentowania przez różnicowanie zadań;
2) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć;
3) organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych;
4) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;
5) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania i kształtowania zachowań prozdrowotnych;
6) pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka:
a) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie w razie potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka,
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole oraz poszczególne grupy.
2. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. Przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
3. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

§ 6
1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, religijnej oraz wprowadza w świat wartości uniwersalnych poprzez:
1) dbanie o kulturę języka polskiego;
2) organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym;
3) tworzenie tradycji przedszkola;
4) zapoznawanie dzieci z historią i symbolami narodowymi;
5) przybliżanie tradycji, kultury regionu;
6) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

§ 7
1. Zadania przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. W przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
1) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, opiekę nad nim sprawuje nauczyciel;
2) w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych niezbędną koniecznością opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela, dopuszcza się możliwość sprawowania w tym czasie krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez pracownika obsługi (pomoc nauczyciela, panią woźną);
3) podczas spacerów poza terenem przedszkola opiekę nad grupą sprawują co najmniej dwie osoby dorosłe;
4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
5) nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
3. Spośród Rady Pedagogicznej powołuje się nauczyciela do pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa, do którego zadań należy w szczególności:
1) monitorowanie stanu bezpieczeństwa w przedszkolu;
2) współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy;
3) uczestniczenie w przeglądach stanu bhp w przedszkolu oraz realizacji zaleceń;
4) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów przedszkolnych: pracowników A – O, nauczycieli, dzieci, rodziców;
5) podejmowanie współpracy ze środowiskiem w w/w zakresie;
6) informowanie na bieżąco dyrektora o wszelkich zagrożeniach;
7) przygotowanie raportów z prowadzonych działań.
4. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
2) przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka;
5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie;
6) organizację zajęć na świeżym powietrzu.
5. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:
1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
2) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
3) prowadzi edukację zdrowotną dzieci i pracowników;
4) tworzy klimat społeczny sprzyjający:
a) zdrowiu i rozwojowi dzieci i pracowników,
b) osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
c) uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności przedszkolnej, rodziców i społeczności lokalnej;
5) tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu dzieci i pracowników.
§ 8
1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem.
3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
4. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej do tego osoby.
5. W wypadku nieobecności nauczyciela zastępstwo pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
6. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków ani nie przeprowadzają zabiegów.
7. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
8. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
9. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze (działania te regulują odrębne procedury).
§ 9
1. W Przedszkolu organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
2. Przedszkole rozwija sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.
3. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów (działania te regulują odrębne wewnętrzne przepisy).
4. W trakcie spaceru poza terenem przedszkola, opiekę nad grupą dzieci powinny sprawować dwie osoby dorosłe.
5. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców.
6. Podczas wycieczki organizowanej poza teren przedszkola, kiedy konieczne jest skorzystanie ze środków komunikacji, opiekę nad grupą do 9 dzieci powinna sprawować jedna osoba.
7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

Rozdział 3 Organy przedszkola
§ 10
Organami Przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

§ 11
1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska dyrektora regulują odrębne przepisy.
2. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i Radą Dzielnicy;
10) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
12) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
a) skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
c) nadania stopniu awansu nauczyciela kontraktowego;
13) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
14) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;
15) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;
16) dokonuje oceny pracy nauczyciela;
17) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
4) w przypadkach szczególnie uzasadnionych po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
5. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) wychowawczo - dydaktyczny poziom przedszkola;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami i organizacjami związkowymi działającymi na terenie przedszkola.
7. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
8. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
10. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

§ 12
1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
5) ustalanie regulaminu swojej działalności;
6) uchwalanie zmian statutu przedszkola;
7) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
8) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
6) powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
7) powierzenie stanowiska społecznego zastępcy przedszkola,
8) odwołanie ze stanowiska społecznego zastępcy przedszkola,
9) ocenę pracy dyrektora przedszkola;
10) zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach przedszkola, a w szczególności:
1) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola;
2) o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.
11. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
15. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 określa w szczególności:
1) organizację wewnętrzną Rady Pedagogicznej;
2) zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
3) zadania i obowiązki członków Rady Pedagogicznej;
4) zadania zespołów Rady Pedagogicznej;
5) sposób zawiadomienia wszystkich członków o terminie i porządku zebrania Rady;
6) formy i sposób protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej.
§ 13
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców przedszkola;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców, o których mowa w ust. 4.
7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
§ 14
1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
2) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
5) podjęcia i prowadzenie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;
6) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;
7) składanie wniosku do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

§ 15
1. Organy przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania autonomicznych decyzji;
2) zapewniały bieżącą wymianę informacji o podejmowanych działaniach pomiędzy organami przedszkola.
2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:
1) zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;
2) zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;
3) zapraszanie na zebrania Rady Rodziców dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
3. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów przedszkola ustala się zasady porozumiewania się i przekazywania informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach:
1) co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywać się będą spotkania przedstawicieli organów przedszkola: Rady Rodziców i dyrektora;
2) w szczególnych przypadkach na wniosek jednego z organów może zostać zwołane spotkanie przedstawicieli organów przedszkola;
3) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkań przedstawicieli organów przedszkola.

§ 16
1. W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ustalenia form i sposobów rozstrzygnięcia sporu na terenie przedszkola.
2. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, dyrektor podejmuje rolę mediatora.
3. W razie wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, w celu jego rozstrzygnięcia dopuszcza się możliwość powołania komisji, której skład jest zaakceptowany przez organy będące w sporze.
4. Komisja, o której mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z istotą sporu przeprowadza postępowanie wyjaśniające według ustalonych przez siebie zasad, a rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.
5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie przedszkola, strony mogą zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu do mediatora zewnętrznego.

Rozdział 4 Organizacja Przedszkola
§ 17
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny godzinach 6:00 – 17:00, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.
2. W okresie przerwy w pracy przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
3. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.
4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji przedszkola, w którym określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.
5. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacji przedszkola, zgodnie z ustawą i przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
§ 18
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem:
1) zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;
2) potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3) rodzaju niepełnosprawności dzieci;
4) oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 19
1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§ 20
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby w miarę możliwości jeden z nauczycieli opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

§ 21
1. Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z powrotem do domu (odrębne przepisy)
2. Przedszkole posiada procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola stanowiącą przepisy wewnętrzne przedszkola.
3. Dziecko uczęszczające do przedszkola winno być przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną zapewniającą pełne bezpieczeństwo zgodnie z wypełnioną deklaracją składaną nauczycielowi na początku roku szkolnego. Osoby nieupoważnione przez rodziców nie mogą odbierać dzieci.
4. Podpisane przez rodziców deklaracje nauczyciele przechowują w dokumentacji przedszkola.
5. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w wyznaczonych godzinach nauczyciel powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka lub prawnymi opiekunami i pozostać z dzieckiem w przedszkolu do czasu przybycia rodziców.
6. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami bądź osobami upoważnionymi, dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o zawiadomieniu Policji.

§ 22
1. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji przedszkola.
2. W szczególnym przypadku za zgodą dyrektora rodzice mogą upoważnić osobę, która ukończyła 13 lat do odbioru dziecka z przedszkola.
3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko, rozebrać w szatni i oddać pod opiekę nauczyciela lub pracownika obsługi sprawującego dyżur na holu.
4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa oraz zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej.
5. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola z chwilą zakończenia czasu pracy przedszkola. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
6. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z przedszkolna. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia dyrektora.

§ 23
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty, o których mowa ust. 2, są obniżone odpowiednio za czas trwania nieobecności.

§ 24
1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.
2. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.
3. Wyżywienie dzieci może być dofinansowane przez MOPS.
4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa.
5. Warunki uczęszczania dziecka do Przedszkola zawiera umowa cywilno - prawna o korzystaniu z usług przedszkola podpisana przez dyrektora oraz rodziców dziecka.

§ 25
Współdziałanie przedszkola z rodzicami ma w szczególności formę:
1) spotkań organizowanych co 2 – 3 miesiące:
a) informacyjnych,
b) organizacyjnych,
c) informacyjno-integracyjnych;
2) uroczystości przedszkolnych;
3) rozmów indywidualnych;
4) warsztatów;
5) konsultacji;
6) imprez okolicznościowych (terenowych, wycieczek);
7) zajęć otwartych;
8) ekspozycji.

Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 26
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy.
4. W przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy.

§ 27
1. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.
2. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
3. Zadania wicedyrektora określa dyrektor przedszkola.
4. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z następującymi kompetencjami:
1) umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) organizuje i kontroluje pracę dydaktyczno – wychowawczą w zakresie ustalonym przez dyrektora;
4) prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w wymiarze ustalonym odrębnymi przepisami;
5) współdziała z dyrektorem przedszkola w kierowaniu bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz administracyjną przedszkola wg ustalonego przez dyrektora zakresu czynności;
6) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności;
7) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej;
8) tworzy właściwą atmosferę pracy;
9) zapewnia wszystkim pracownikom i dzieciom odpowiednie warunki BHP;
10) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
5. Szczegóły dotyczące zadań określa przydział obowiązków wicedyrektora ustalony przez dyrektora zgodnie z potrzebami przedszkola.

§ 28
W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola określonych rozdziale 2 przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 29
1. Nauczyciel współdziała z rodzicami organizując w szczególności:
1) zebrania rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami;
2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
3) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców;
4) zajęcia pokazowe, warsztaty;
5) spotkania indywidualne z rodzicami;
6) wystawy prac dziecięcych;
7) konkursy;
8) uroczystości, imprezy i wycieczki.

2. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy w szczególności:
1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;
2) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru i uroczystości,
c) organizowanie wystaw prac dzieci;
5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
6) organizowanie raz na 2 – 3 miesiące zebrań z rodzicami;
3. Zadaniem nauczyciela jest opracowanie pisemnej informacji dla rodziców – analiza gotowości do nauki w szkole dziecka 6 letniego, a także udostępnianie rodzicom teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka.

§ 30
1. Nauczyciel przedszkola organizuje proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy zgodnie z obowiązującą metodyką i wybranym bądź przygotowanym przez siebie i dopuszczonym do użytku szkolnego programem wychowania przedszkolnego, jest odpowiedzialny za jakość i wynik tego procesu.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć;
3) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece, przestrzeganie higieny pracy umysłowej i przepisów o bezpieczeństwie;
4) stwarzanie optymalnych warunków do zabaw i zajęć, wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
5) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość;
6) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z całą grupą, pracy , indywidualnie z dzieckiem zdolnym i mającym trudności oraz odpowiadanie za ich jakość i wyniki;
7) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego;
8) staranne, rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
9) współpraca w miarę potrzeb ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
10) otaczanie indywidualną opieką każde dziecko i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dziecka,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) zapoznania rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego,
d) przekazania rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
e) włączania rodziców w działalność oddziału;
11) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
12) zapoznanie rodziców z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w oddziale i zapewnienie uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
1. Do podstawowych zadań nauczyciela - katechety należy:
1) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć, realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne;
2) kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości;
3) wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie;
4) podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci;
5) kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka wspólnotę kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę;
6) głoszenie Słowa Bożego.
3. W związku z pełnieniem obowiązków służbowych nauczyciel korzysta z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.
4. Nauczyciel przedszkola podnosi swoje umiejętności metodyczne i pedagogiczne między innymi poprzez:
1) udział w konferencjach metodycznych, zajęciach otwartych i koleżeńskich;
2) indywidualne konsultacje z nauczycielem doradcą metodycznym;
3) uczestnictwo w różnego rodzaju kursach;
4) śledzenie nowości pedagogicznych i metodycznych;
5) inne formy doskonalenia.

§ 31
1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w arkuszu obserwacji dziecka.
3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej i przekazanie jej rodzicom do końca kwietnia.
4. Nauczyciel prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32
1. Zadania i obowiązki innych pracowników przedszkola.
1) do zadań i obowiązków intendenta należy w szczególności:
a) znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszania ich wartości oraz estetyki z zachowaniem pełnych norm żywieniowych,
b) dbałość o różnorodność i jakość proponowanych jadłospisów,
c) zaopatrywanie przedszkola w żywność – stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzenie kartoteki magazynu, prowadzenie rozliczeń,
d) prowadzenie magazynów, dbałość o ich czystość,
e) prowadzenie dokumentacji HACCP, GHP i GMP,
f) prowadzenie rachunków i faktur żywieniowych,
g) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
h) dostarczanie i odbieranie poczty,
i) przestrzeganie tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych,
j) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci,
k) prawidłowe zabezpieczenie produktów żywnościowych, zgodne z zasadami sanitarno – epidemiologicznymi,
l) sprawdzanie i przestrzeganie terminu przydatności do spożycia kupowanych i przechowywanych produktów,
m) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystanie.
2) do zadań i obowiązków sekretarki należy w szczególności:
a) prowadzenie kancelarii wg rzeczowego wykazu akt,
b) prowadzenie i nadzór nad obiegiem korespondencji i sprawozdań przedszkola,
c) prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentów, druków ścisłego zarachowania, biletów,
d) rejestrowanie i wysyłanie poczty,
e) prowadzenie terminarza spotkań,
f) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
g) prowadzenie dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych,
h) prowadzenie archiwum przedszkola,
i) obsługa programów PFRON i ZSZO w zakresie określonym przez dyrektora,
j) sporządzanie sprawozdań GUS, SIO i innych,
k) informowanie dyrektora o każdym zagrożeniu (zewnętrznym i wewnętrznym) lub łamaniu zasad przestrzegania praw dziecka.
3) do zadań i obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:
a) spełnianie czynności opiekuńczych, obsługowych i higienicznych w stosunku do dzieci, życzliwe i podmiotowe traktowanie,
b) opieka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zajęć organizowanych przez przedszkole,
c) udział w uroczystościach przedszkolnych, spacerach, wycieczkach,
d) dbałość o estetyczny wygląd sali, zabawek, pomocy dydaktycznych,
e) pomoc i uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez nauczyciela,
f) ochrona zdrowia i życia dzieci w każdej sytuacji w czasie pobytu dziecka w przedszkolu,
g) utrzymanie porządku i czystości w sali zabaw dzieci i pomieszczeniach dodatkowych zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej,
h) dbanie o estetykę podawanych posiłków, właściwe porcjowanie, karmienie dzieci słabo jedzących, porządkowanie po posiłkach,
i) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, tajemnicy służbowej,
j) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych i przedmiotów pobranych do utrzymania czystości,
k) dopilnowanie, aby dzieci korzystały z przyborów, zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
l) informowanie nauczyciela i dyrektora o każdym zagrożeniu (zewnętrznym i wewnętrznym) lub łamaniu zasad przestrzegania praw dziecka.
4) do zadań i obowiązków starszej woźnej należy w szczególności:
a) utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami higieny przedszkolnej,
b) dbałość o powierzony sprzęt, zabawki i pomoce,
c) organizacja posiłków: rozkładanie zastawy, podawanie właściwych porcji, sprzątanie po posiłkach, pomoc przy karmieniu dzieci,
d) spełnianie czynności opiekuńczych, obsługowych i higienicznych w stosunku do dzieci, wszystkich sytuacjach tego wymagających – życzliwe i podmiotowe traktowanie,
e) opieka i zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie spacerów, wycieczek, pobytu w ogrodzie i w budynku przedszkola,
f) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych i przedmiotów pobranych do utrzymania czystości,
g) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia dziecka,
h) pełnienie ciągłego dyżuru w szatni, przestrzeganie zasad ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do osób z zewnątrz wchodzących na teren przedszkola,
i) odpowiedzialność za zamykanie głównych drzwi przedszkola i bramy wjazdowej podczas pobytu dzieci w ogrodzie,
j) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż,
k) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
l) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, dekoracji Sali,
m) udział w uroczystościach przedszkolnych,
n) dbałość o powierzony sprzęt, zabawki i pomoce,
o) zachowanie bezpieczeństwa podczas obsługi sprzętu i urządzeń elektrycznych, dbałość o mienie przedszkola.
5) do zadań i obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:
a) dbałość o najwyższą jakość i smak przygotowywanych zgodnie z obowiązującymi normami posiłków i wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej porze,
b) dbałość o higienę i przestrzeganie przepisów bhp w zakresie technologii żywienia, estetyki podawania posiłków, utrzymania czystości na stanowisku pracy i w pomieszczeniach należących do kuchni,
c) dbałość o przestrzeganie zasad systemu HACCP i GMP,
d) dbanie o właściwą temperaturę podawanych dzieciom posiłków (ochrona przed oparzeniem),
e) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia dzieci i pracowników,
f) prawidłowe zabezpieczenie produktów przed i w czasie obróbki, sprawdzanie terminu przydatności do spożycia (w celu uniknięcia zatruć),
g) umiejętne (zgodne z instrukcją) posługiwanie się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i gazowym,
h) wyłączanie urządzeń elektrycznych i gazowych po zakończeniu pracy.
6) do zadań robotnika do prac ciężkich należy w szczególności:
a) pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, techniczne i żywnościowe w większej ilości lub o dużym ciężarze,
b) dokonywanie napraw sprzętu, zabawek i urządzeń,
c) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz na terenie należącym do przedszkola,
d) wykonywanie prac ogrodniczych,
e) wykonywanie prac na wysokości,
f) prawidłowe zabezpieczenie i kontrolowanie właściwego funkcjonowania urządzeń, sprzętu w przedszkolu i w ogrodzie oraz właściwego funkcjonowania instalacji,
g) bieżące usuwanie z terenu ogrodu nieczystości i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
h) nadzorowanie wymiany piasku w piaskownicy,
i) dekorowanie flagą budynku z okazji świąt państwowych,
j) pomaganie w dekorowaniu i sprzątaniu pomieszczeń przedszkola,
k) niezwłoczne powiadamianie dyrektora o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach stanowiących zagrożenie zdrowia i życia.
7) do zadań konserwatora należy w szczególności:
a) dokonywanie napraw, konserwacji sprzętów, zabawek, urządzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku i w ogrodzie przedszkolnym,
b) dokonywanie drobnych remontów, malowania ścian,
c) przygotowanie pomieszczeń do remontu,
d) sadzenie i pielęgnacja roślin w ogrodzie,
e) koszenie trawnika i grabienie liści,
f) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi i dorosłymi narzędzi i urządzeń mechanicznych, przedmiotów niebezpiecznych,
g) zgłaszanie dyrektorowi usterek, uszkodzeń i naprawianie ich,
h) dbałość o powierzony sprzęt, narzędzia, urządzenia,
i) zapobieganie uszkodzeniu i zniszczeniu mienia przedszkola.
2. Szczegółowy rejestr zadań pracowników przedszkola jest określony w zakresach czynności.
3. Pracownik ma prawo do zatrudnienia na stanowisku zgodnie z umową o pracę.
4. Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę.
5. Jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę.
6. Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z przepisami BHP.
7. Tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.

Rozdział 6 Dzieci w Przedszkolu
§ 33
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
4. Na wniosek rodzica dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończ 6 lat może podjąć naukę w szkole podstawowej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 5, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym kończy 3 lata.
8. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowadzącego.

§ 34
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemów informatycznych.
8. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

§ 35
1. Dziecko w przedszkolu przysługują prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
3) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego traktowania;
4) poszanowania jego godności osobistej, własności;
5) bezpieczeństwa;
6) opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
9) akceptacji jego osoby;
10) nienaruszalności cielesnej;
11) podejmowania decyzji i możliwości wyboru;
12) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;
13) swobody wyrażania myśli i przekonań;
14) zdrowego żywienia.
2. Dziecku w przedszkolu nie wolno:
1) stwarzać niebezpiecznych sytuacji;
2) krzywdzić innych i siebie;
3) przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
3. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonych norm współżycia w grupie, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom;
2) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
3) używać form grzecznościowych wobec dorosłych oraz koleżanek i kolegów;
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów;
5) starać się utrzymywać porządek wokół siebie, dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
6) szanować wspólną własność;
7) szanować pracę koleżanek i kolegów oraz dorosłych;
8) przestrzegać zakazów i nakazów dotyczących bezpieczeństwa;
9) wywiązywać się z przydzielonych zadań.

§ 36
1. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) nie uiszczenia przez rodziców odpłatności za przedszkole, za okres jednego miesiąca, umowa ulega rozwiązaniu;
2) nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu przez pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego i nie zgłoszenia tego faktu.
2. Skreślenie dziecka z listy dzieci przedszkola nie dotyczy dziecka odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Rozdział 7 Prawa i obowiązki rodziców
§ 37
1. Współdziałanie przedszkola z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
2. Rodzice mają prawo w szczególności do:
1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
3) znajomości realizowanego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
4) ochrony danych osobowych;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy przedszkola;
6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
7) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
8) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości szkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
9) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
10) wybierania swojej reprezentacji do Rady Rodziców;
11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.
3. Rodzice obowiązani są w szczególności do:
1) przestrzegania niniejszego statutu;
2) współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i oddziału przedszkolnego;
3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
6) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
7) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
8) natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
9) zgłaszania nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
10) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, zgodnie z procedurą obowiązującą w przedszkolu;
11) uczestniczenia w zebraniach organizowanych w przedszkolu;
12) zgłoszenia nauczycielom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego.
4. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
4) usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka w przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie;
5) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego:
6. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu.

Rozdział 8 Postanowienia końcowe
§ 38
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków.
3. Dyrektor przedszkola każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.

§ 39
Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut Samorządowego Przedszkola nr 11 z dnia ……..
Statut wchodzi w życie z dniem …… podjęty uchwałą nr /2017 z dnia …. Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola nr 11, im. Misia Uszatka w Krakowie.
Przedszkolowo.pl logo