Deklaracja Dostępności

Samorządowe Przedszkole nr 11, im. Misia Uszatka w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Samorządowego Przedszkola nr 11 w Krakowie oraz Samorządowego Przedszkola nr 11 w Krakowie
Data publikacji strony internetowej: 2007-03-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kuś, przedszkoleuszatka@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 126560217. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Budynek Samorządowego Przedszkola nr 11 znajduje się przy ulicy Saska 11 w Krakowie i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Budynek jest dostępny w godzinach pracy przedszkola.
2. Do wejścia prowadzą: schody oraz platforma dla wózków, znajdująca się przy schodach. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.
3. Wejście nie jest zabezpieczone barierkami i bramkami
4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych na paterze, ale nie pionowych (komunikacja pozioma – korytarze i pomieszczenia sekretariatu na jednym poziomie, komunikacja pionowa – platforma/winda na parter)
9. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona poprzez kontakt z osobą dyżurującą na portierni
10. Istnieje parking bez oznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
11. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem przedszkola – konieczność zapewnienia wykluczenia skrzyżowania się dróg z przechodzącymi dziećmi.
12. Przedszkole nie zapewnienia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacja mobilne
Przedszkole nie posiada strony mobilnej

Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Raport z deklaracji dostępności
Przedszkolowo.pl logo